ZÁSADY PRE SPRACOVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR

Tieto zásady obsahujú informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré poskytnete buď priamo spoločnosti Texas Connection s.r.o.
alebo prostredníctvom webových stránok www.TEXASCONNECTION.cz.
Informácie o spracovaní sú uvedené v tomto rozsahu:

- kto údaje spracováva,
- akým spôsobom ich spracováva,
- za akým účelom,
- po akú dobu,
- aké typy údajov sa spracovávajú pre jednotlivé kategórie fyzických osôb.


Tieto zásady ďalej uvádzajú, aké práva v súvislosti so spracovaním máte a kde ich môžete uplatniť.


Akými predpismi sa spracovanie Vašich údajov riadi?

Vaše údaje spracovávame v súlade s platnými európskymi a slovenskými právnymi predpismi. Konkrétne sa jedná o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, skrátene GDPR a zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.


Akým spôsobom Vaše údaje spracovávame?

Osobné údaje spracovávame ako v elektronickej, tak v listinnej podobe. Používame vyspelé elektronické informačné systémy a nástroje. Spracovanie čiastočne prebieha automatizovane. Vykonali sme vhodné organizačné a technické opatrenia, aby sme zaistili zodpovedajúcu úroveň zabezpečenia Vašich údajov. Opatrenia pravidelne testujeme a vyhodnocujeme ich účinnosť. Prípadní spracovatelia Vašich údajov (externé subjekty) sú viazaní mlčanlivosťou a povinnosťou zabezpečiť spracovanie rovnako ako my sami. INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A 14)

Kto Vaše údaje spracováva?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Texas Connection s.r.o., C 89017 vedená na Mestskom súde v Prahe so sídlom Tachlovice, Karlštejnská 208, okres Praha-západ, PSČ 25217. Prevádzkovateľom webových stránok www.texasconnection.cz je Texas Connection.sk. /span> 
Spracovateľmi Vašich osobných údajov sú externí správca informačných technológií, externý dodávateľ účtovných a daňových služieb a externý poskytovateľ webhostingu. Všetci spracovatelia sú usadení v Českej republike a spracovanie vykonávajú tamtiež. Podrobnejšie informácie oprávneným osobám na požiadanie poskytne pracovník Texas Connection s.r.o. poverený ochranou osobných údajov (pozri kontakt nižšie).
 
Naše webové technológie používajú službu Google Analytics. Osobné údaje potom spracováva spoločnosť Google LLC, Mountain View, USA. Ktoré údaje o Vás spracovávame? Ako sa to deje, prečo sa to deje a po akú dobu?
 

Ak ste náš zákazník

(zástupca odberateľa alebo spotrebiteľ)
Účelom spracovania je riadenie vzťahov s odberateľmi (zákazníkmi) rovnako ako bežné objednávkové a zmluvné agendy. Spracovávame údaje v tomto maximálnom rozsahu: firma, meno a priezvisko, funkcie, telefón, mobilný telefón, e-mail. Môžu byť uložené po dobu dvoch rokov po najnovšej interakcii zástupcu zákazníka so spoločnosťou Texas Connection s.r.o.. Legitímnym dôvodom je spracovanie nevyhnutné na splnenie alebo prípravu zmluvy.
 

Ak ste náš dodávateľ

(zástupca dodávateľa)
Účelom spracovania je riadenie vzťahov s dodávateľmi rovnako ako bežné objednávkové a zmluvné agendy. Spracovávame údaje v tomto maximálnom rozsahu: firma, meno a priezvisko, funkcie, telefón, mobilný telefón, e-mail. Môžu byť uložené po dobu dvoch rokov po najnovšej interakcii zástupcu dodávateľa so spoločnosťou Texas Connection s.r.o.. Legitímnym dôvodom je spracovanie nevyhnutné na splnenie alebo prípravu zmluvy.
 

Ak ste nám poslali e-mail

(zástupca dodávateľa, zástupca odberateľa, záujemca o spoluprácu, uchádzač o zamestnanie)
Účelom spracovania je interná aj externá komunikácia. Spracovávame údaje, ktoré ste nám poslali a po dobu, ktorá odráža ako Vaše, tak naše rozumné očakávania. Technicky ide o dobu 12 mesiacov po najnovšej interakcii. Legitímnym dôvodom je náš oprávnený záujem, ktorý spočíva hlavne v riadnej správe komunikačného systému, elektronických dát, v ochrane priemyselného vlastníctva a záujmu na rozvoji a ochrane našej priemyselnej činnosti.
 
Riadime sa pritom aj firemnými Pravidlami pre bezpečnosť a etiku pri práci na internete.
 

Ak ste návštevník stránok www.TEXASCONNECTION.cz

(zákazník, dodávateľ, záujemca o informácie, záujemca o spoluprácu, záujemca o zamestnanie)
Sledujeme návštevnosť našich webových stránok a štatisticky ju vyhodnocujeme. Preto používame službu Google Analytics, ktorá ukladá IP adresy, z ktorých používatelia na stránky pristupujú. Používame aj súbory cookie. Umožňujú identifikáciu počítačov, ale tiež neodkazujú k žiadnej konkrétnej osobe.
 
Viac o cookies Google Analytics tu https://policies.google.com/ technologies/cookies?hl=sk. Kedykoľvek ich môžete zablokovať alebo odstrániť pomocou nastavenia Vášho prehliadača alebo pomocou doplnku pre Váš prehliadač, ktorý stiahnete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Viac na ochranu osobných údajov tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk.
V prípade, že použijete kontaktný formulár z našej stránky, spracovávame údaje , ktoré zadáte v príslušnom formulári. Údaje spracovávame po dobu 6 až 12 mesiacov. Legitímnym dôvodom je náš oprávnený záujem, ktorý spočíva hlavne v riadnej správe prezentačného systému, komunikačného systému, elektronických dát av záujme na rozvoji a ochrane našej priemyselnej činnosti.

Ak ste náš zamestnanec

Účelom spracovania je vedenie bežnej zamestnaneckej agendy, zúčtovanie s inštitúciami štátnej správy a poisťovňami, profesijný rozvoj zamestnancov, poskytovanie zamestnaneckých výhod a pod. Údaje spracovávame po dobu 6 až 12 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru, pokiaľ právne predpisy neurčujú dlhšiu lehotu. Legitímnym dôvodom je jednak plnenie právnych povinností, jednak náš oprávnený záujem na budovaní kvalifikovaného a stabilného pracovného tímu a na prezentácii a budovaní dobrého mena spoločnosti. Podrobnejšie informácie o kategóriách osobných údajov a o ďalších spracovateľoch je uvedená v internej smernici pre spracovanie a ochranu osobných údajov a je k nahliadnutiu u pracovníka Texas Connection s.r.o. povereného ochranou osobných údajov.


Ak ste užívateľ našej počítačovej siete

(zamestnanec, externista)
Účelom spracovania je logovanie prístupu k sieti, prístup k informačnému systému a prístup k internetu. Spracovávame údaje v tomto maximálnom rozsahu: meno, priezvisko, užívateľské meno (login), heslo, skupina užívateľov (oddelenie, bezpečnostná skupina), pozícia, oddelenie, kancelária (miesto), telefón do kancelárie, mobilný telefón, faxové číslo, ulica, mesto , kraj, PSČ, krajina alebo oblasť. Môžu byť uložené po dobu existencie užívateľského účtu. Legitímnym dôvodom je náš oprávnený záujem, ktorý spočíva hlavne v riadnej správe elektronických dát, v ochrane priemyselného vlastníctva av záujme na rozvoji a ochrane našej priemyselnej činnosti.

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním údajov?

Môžete nás požiadať o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Máte právo požiadať nás o sprístupnenie údajov, ktoré o Vás spracovávame. Pokiaľ by ste sa domnievali či zistili, že Vaše osobné údaje spracovávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, požiadať nás o vysvetlenie, či nás požiadať o ich opravu. Rovnako nás môžete požiadať o obmedzenie spracovania alebo výmaz Vašich údajov. Váš prípadný súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ďalej máte právo na prenositeľnosť svojich údajov a právo podať sťažnosť na dozornom úrade. Ak chcete tieto svoje práva uplatniť, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktov uvedených v tomto dokumente.
 

Komu poskytujeme Vaše údaje?

Vaše údaje neodovzdávame žiadnym tretím stranám. Údaje odovzdávame, len keď máme takú právnu povinnosť, čo sa týka najmä štátnej správy.

Čo je ešte dôležité vedieť v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov?

Pri spracovaní Vašich údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu o Vašej osobe, ani k profilovaniu Vašej osoby.

V rámci EÚ je v každej členskej krajine zaručená unifikovaná ochrana osobných údajov, ktorú stanovuje GDPR.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akýkoľvek dotaz v súvislosti s týmito informáciami o ochrane súkromia alebo chcete uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, kontaktujte pracovníka Texas Connection s.r.o. povereného ochranou osobných údajov na elektronickej adrese obchod@texasconnection.cz alebo na telefónnom čísle +420 606 850 684.